Reklamační řád

Reklamační řád

 

I. Reklamační řád

Reklamační řád (RŘ) upravuje podmínky a postup Dodavatele při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Odběratelem na Produkty dodané dle Smlouvy, vyjma níže uvedených Produktů, včetně zvláštních ustanovení o Reklamačním řádu PC vyrobených Dodavatelem.

 

II. Reklamace vadných Produktů

 1. Dodavatel příjme k reklamaci pouze Produkty:

  a) které měly vadu v době přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se tato vada projeví až později (tzv. právo z vadného plnění), přičemž skutečnost, že vadu měly Produkty již při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, musí prokázat Odběratel; nebo

  b) na které byla sjednána nebo jinak poskytnuta ze strany Dodavatele záruka ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku, v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami. V případě uplatnění práv ze záruky je Odběratel povinen toto právo uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

 2. Dodavatel přijme k reklamaci pouze Produkty, které jsou předmětem smlouvy o jejich dodání uzavřené přímo mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 3. Reklamace počítačů vyrobených BFAP-STORE se řídí samostatnými reklamačními podmínkami (viz bod 7.7 VOP).

 4. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci přes BFAP-STORE na webové adrese www.bfap-store.cz sekce „Reklamace“, nebo na kontaktní email services@bfap-solution.com. Následně obdržíte závazné pokyny k zavedení různých typů reklamací.

 5. Reklamace typu DOA se řídí podmínkami výrobců specifikované na webové adrese www.bfap-store.cz v sekci „Jak reklamovat“.

 6. Produkty zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

 • a) nesmí vykazovat známky mechanického poškození

 • b) musí být zaslány v obalu obvykle užívaném k balení daného typu Produktu (z důvodu ochrany při přepravě)

 • c) na Produktech jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce, Produkty nesmí mít poškozené, odstraněné nebo neúplné výrobní číslo, typové označení, nebo jiný identifikační znak výrobce

 • d) pevné disky musí mít neporušenou protiprachovou izolační pásku a sériové číslo, popřípadě přiložené vyhodnocení z testovacího programu

 • e) procesory a základní desky nesmí mít ohnuté piny, mechanicky poškozené jádro a nesmí být spálené, boxované musí být kompletní vč. chladiče

 • f) základní desky a grafické karty všech značek musí být zasílány bez příslušenství, základní desky musí být zasílány s plastovými krytkami chránícími socket CPU.

 1. Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudou Produkty přijaty k reklamaci, reklamace bude odmítnuta Dodavatelem jako neoprávněná a Produkty budou vráceny zpět Odběrateli na jeho náklady.

 2. Po přidělení čísla RMA doručí Odběratel Dodavateli vadné Produkty na vlastní náklady, včetně příslušenství, pokud není u daného Produktu stanoveno/sjednáno jinak. Ke každému kusu vadného Produktu musí být přiložen Průvodní list vadného Produktu, popř. výpis testovacího programu. Uvnitř každého kartonu musí být seznam obsažených Produktů (balící list). Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) musí být nadepsáno/nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • a) výrazné označení 'REKLAMACE'

 • b) číslo RMA

 • c) obchodní firma a adresu Odběratele

 • d) adresu reklamačního oddělení Dodavatele.

Po zaslání požadavku na reklamaci na services@bfap-solution.com vyčkejte dalších pokynů týkajících se následného postupu pro vyřízení takto reklamovaného produktu.

V případě, že reklamované Produkty budou zaslány bez přiděleného RMA čísla, je Dodavatel oprávněn vrátit Produkty Odběrateli zpět na jeho náklady. Platnost RMA čísla je 20 kalendářních dnů od data přidělení a nejpozději v průběhu této lhůty je nutné doručit reklamované Produkty Dodavateli. Po uplynutí platnosti této lhůty je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla.

 1. V případě, že Odběratel obdrží vyjádření autorizovaného servisního střediska, z něhož vyplývá, že reklamace má být řešena s Dodavatelem nebo jinou osobou než daným servisem (zpravidla se jedná o vyjádření o nemožnosti opravy Produktů), je třeba toto vyjádření předložit BFAP-STORE nejpozději do 30 dnů od data jeho vystavení příslušným subjektem. V případě, že bude toto vyjádření předáno později, pak BFAP-STORE není schopen garantovat splnění nároků Odběratele, vyplývajících z tohoto vyjádření.

 2. V případě, že reklamované Produkty jsou ve vlastnictví Odběratele a Odběratel odmítne tyto Produkty po vyřízení nebo zamítnutí reklamace převzít, je Dodavatel oprávněn tyto Produkty uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce 10,- Kč za každý započatý den uskladnění reklamovaných Produktů.

 

III. Odstranění vad Produktů v rámci záruky

 1. V případě, že Odběratel reklamuje vady Produktů, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění a/nebo záruka, provede Dodavatel odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné; zájmem Dodavatele je dořešení každé reklamace Odběratele nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného Produktu. Dodavatel si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud v odůvodněných případech nebude možné její dodržení, zejména s přihlédnutím k charakteru/rozsahu reklamované vady. Dodavatel je oprávněn dodat výměnou za vadné Produkty jiné Produkty, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného Produktu nebo jeho výměna není možná, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavit Odběrateli dobropis ve výši aktuální ceny Produktu v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného Produktu v den přijetí reklamace či cena Produktu srovnatelných technických parametrů, jako Produktu reklamovaného, maximálně však ve výši odpovídající částce prodejní ceny reklamovaného Produktu. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží Dodavateli.

 2. Uznáním reklamace Produktu - zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní záznamová média) nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

 3. Pokud Dodavatel zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude Odběrateli vrácen. Dodavatel si ve vztahu k Odběrateli vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

   

IV. Osobní převzetí Produktu

Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě Dodavatele, a to kontrolou věcného obsahu dodávky a jeho porovnáním s obsahem hromadného dodacího listu, vč. sériových čísel, také kontrolou vzhledu Produktů. V případě rozdílu mezi hromadným dodacím listem a předanými Produkty nebo v případě poškození Produktů, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození Produktů není možná.

 

V. Poškození nebo ztráta Produktů při přepravě

5.1.Příjemce Produktů je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, viditelně rozpoznatelná částečná ztráta zásilky, to vše před podpisem dokladu o převzetí zásilky od dopravce. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě a současně o poškození zásilky/částečné ztrátě neprodleně informovat Dodavatele. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Dodavatele.

5.2. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci www.bfap-store.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Poškozené zboží“.

5.3. Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50.000,- Kč.

VI. Nekompletní zásilka Produktů

V případě zjištění nesouladu věcného obsahu zásilky s balíkovou soupiskou nebo dodacím listem je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.bfap-store.cz v sekci „Reklamace“, typ záruky „Chyby v dodávce“, a to v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky Produktů.

 

VII. Reklamační řád PC vyrobených Dodavatelem/resp. sesterskou společností BFAP-STORE (dále též „PC vyrobené Dodavatelem“)

 

Pro reklamaci těchto PC platí níže uvedené specifické podmínky (upřesnění v záručním listu); ostatní podmínky a postup při reklamaci PC vyrobených Dodavatelem se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto VOP.

 

VIII. Speciální záruka

Ve vybraných případech (u konkrétních značek) PC může být odepřena možnost neodkladné reklamace. V takovém případě bude zákazník o omezení vhodně informován a omezení bude uvedeno na záručním listě (typicky dodatkem „bez nároku na NR“ u záruky). V takovém případě se reklamace uplatňuje pouze na jednotlivé vadné komponenty a to standardním způsobem dle reklamačního řádu těchto VOP (tj. jako by byly komponenty nakoupeny samostatně).

 

IX. Servisní smlouva

Odběratelé, kteří mají s BFAP-STORE uzavřenou Servisní smlouvu reklamují PC vyrobené Dodavatelem postupem dle podmínek Servisní smlouvy. Ostatní Odběratelé bez uzavřené Servisní smlouvy reklamují PC jako celek v autorizovaných servisech uvedených Dodavatelem (vyjma bodu).

 

X. Odstranění vad Produktů v rámci záruky (tj. PC vyrobené Dodavatelem)

Dodavatel neopravuje ani nevyměňuje základní jednotky počítačů. Tuto opravu provádí zásadně Odběratel za podmínek stanovených pro ten který typ počítače. Veškeré náklady na poskytování servisních služeb svým zákazníkům po celou dobu záruky u Produktu typu základní jednotky PC nese Odběratel, s výjimkou náhradních dílů. Náhradní díly poskytuje Dodavatel na základě reklamace uplatněné Odběratelem za podmínek uvedených v reklamačním řádu. Odběratel může požadovat opravu nebo výměnu základní jednotky v případě, že se jedná o neodstranitelnou konstrukční vadu. V případě, že je základní jednotka pro neodstranitelnou konstrukční vadu reklamována neoprávněně, může Dodavatel vyžadovat úhradu nákladů na provedení opravy na Odběrateli, s výjimkou spotřebovaných náhradních dílů.

 

XI. Neodkladná reklamace

 • a) Neodkladnou reklamaci může Odběratel uplatnit v případě, že na počítači dodaném Dodavatelem došlo k poruše a k odstranění této poruchy je nutno neodkladně dodat potřebný náhradní díl. Neodkladnou reklamaci může Odběratel uplatnit pouze na díly ze základní jednotky Dodavatelem Odběrateli prodané PC sestavy - výrobku Dodavatele. Díly základní jednotky jsou přesně vyspecifikovány v Záručních podmínkách - rozsah záruk. Na ostatní díly PC sestavy - výrobku Dodavatele ani na volně nakoupené díly se možnost neodkladné reklamace nevztahuje.

 • b) Dodavatel v termínu dohodnutém s Odběratelem zašle náhradní díl. Současně sdělí Odběrateli číslo RMA.

 • c) Pokud Odběratel ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace uplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v reklamačním řádu, bude reklamace vyřízena standardním postupem dle podmínek těchto VOP. Pokud je aktuální cena náhradního dílu dodaného Dodavatelem vyšší než aktuální cena vadného dílu, bude Odběrateli fakturována částka rovnající se 50% rozdílu aktuálních cen, případně jiná částka stanovená dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 • d) Pokud Odběratel ve lhůtě 14 dnů od oznámení neodkladné reklamace neuplatní reklamaci vadného dílu způsobem popsaným v Reklamačním řádu, bude mu zaslaný náhradní díl fakturován v jeho aktuální ceně.

 

 

 

XII. Vrácení Produktů

 1. V případě, že Odběratel projeví zájem o vrácení zakoupeného nového funkčního Produktu, je Odběratel oprávněn podat žádost prostřednictvím BFAP-STORE na webové adrese www.bfap-store.cz nebo se obrátit na příslušného „produkt“ manažera, který je oprávněn rozhodnout o přidělení CR čísla nezbytného k vrácení Produktu, případně o zamítnutí této žádosti Odběratele. Veškeré vratky Produktů jsou možné pouze výhradně se souhlasem Dodavatele, který je vyjádřen přidělením CR čísla. Za přidělení CR čísla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli paušální poplatek ve výši 99,-Kč. Případné další poplatky za vrácení Produktů budou stanoveny Dodavatelem po komunikaci s Odběratelem, v závislosti na míře opotřebení Produktů dle informace Odběratele. Pokud dojde k vrácení Produktu ve stavu, který nebude odpovídat stavu dle informace Odběratele v žádosti o vratku, je Dodavatel oprávněn požadovat (nad rámec výše uvedených poplatků) úhradu dalšího paušálního poplatku ve výši 99,- Kč nebo vrátit Produkt zpět Odběrateli, na jeho náklady.

 2. V případě, že Odběratel vrátí Produkt bez přiděleného CR čísla, Dodavatel zásilku odmítne a bude vrácena zpět Odběrateli na jeho náklady.

 3. V případě přidělení CR čísla Odběratel vrátí Produkt za těchto podmínek:

 • a) Produkt musí být samostatně balený (nikoli např. v jednom balíku s vadným Produktem)

 • b) na každém jednotlivém kartónu musí být nalepena průvodní nálepka (průvodka) vytištěná Odběratelem z příslušného CR čísla na webové adrese www.bfap-store.cz, která obsahuje následující údaje:

- číslo CR (včetně počátečních písmen CR)

- obchodní firma a adresa příjemce

- obchodní firma a adresa odesílatele

 1. V případě osobního doručení vráceného Produktu Odběratelem Dodavatel převezme zásilku s tím, že řádnou kontrolu shody a kvality Produktu provede až v následném procesu, o jehož výsledku bude Odběratel řádně informován.

 2. V případě, že vrácený Produkt je ve vlastnictví Odběratele a Odběratel odmítne Dodavatelem vrácený Produkt převzít, je Dodavatel oprávněn Produkt uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově - § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce ve výši 10,- Kč za každý započatý den uskladnění.

 3. Veškeré Produkty je nutné vrátit dle upřesňujících pokynů Dodavatele, které Odběratel obdrží mailem. Dodavatel informuje Odběratele o upřesnění způsobu zaslání produktů.

 

XIII. Přímé dodávky

 1. Odběratel je oprávněn při objednání Produktů prostřednictvím BFAP-STORE Link na webové adrese www.bfap-store.cz požadovat, aby objednané Produkty byly dodány přímo třetí osobě odlišné od Odběratele (dále jen „konečný zákazník“) – tzv. přímá dodávka Produktů je poskytována těm Odběratelům, se kterými je uzavřená Rámcová smlouva, smlouva o platebních podmínkách (tzn. že, Odběrateli byl Dodavatelem přidělen tzv. kreditní rámec dle podmínek VOP) a Odběratel plní řádně své závazky vůči Dodavateli.

 2. Odběratel je povinen ve své objednávce uvést (vedle ostatních náležitostí objednávky dle těchto VOP) následující údaje: obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení konečného zákazníka, přesnou adresu místa dodání, kontaktní údaje na konečného zákazníka (telefon, e-mail) a cenu Produktu. V případě, kdy objednávka Odběratele bude postrádat některou náležitost, není Dodavatel povinen takovou objednávku akceptovat. Při podání objednávky, kdy má být cena Produktu převzata od konečného zákazníka dopravcem (dobírka), je Odběratel povinen rovněž uvést své bankovní spojení (číslo účtu, peněžní ústav, var. symbol), na které má být cena od konečného zákazníka poukázána dopravcem.

 3. Pokud Dodavatel potvrdí přijetí této objednávky, včetně času dodání Produktů, je jeho závazek dodat Produkty Odběrateli splněn okamžikem dodání konečnému zákazníkovi uvedenému v objednávce.

 4. Objednané Produkty budou dodávány konečnému zákazníkovi výhradně prostřednictvím dopravce.

 5. Odběratel je povinen při podání objednávky uvést konečnou cenu, která je tvořena cenou Produktů sjednanou mezi Dodavatelem a Odběratelem, navýšenou o prodejní marži Odběratele a případné náklady spojené s dodáním Produktů (dále pro tyto účely „konečná cena“). Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku Odběratele vystaví Dodavatel daňový doklad k zaplacení ceny Produktů určené na základě objednávky Odběratele konečnému zákazníkovi jménem Odběratele a konečnému zákazníkovi bude vystavený daňový doklad zaslán současně s Produkty. Dodavatel uvede konečnou cenu při dodání Produktů konečnému zákazníkovi v soupisce dodávaných Produktů.

 6. Cena Produktů dodaných konečnému zákazníkovi může být konečným zákazníkem zaplacena prostřednictvím dopravce, který bude pověřen k inkasnímu úkonu peněžních prostředků od konečného zákazníka oproti vydání Produktů (dobírka). Požadavek Odběratele na uvedený způsob platby je nezbytné dohodnout s Dodavatelem při předložení objednávky a její akceptaci.

 7. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zaplacená konečným zákazníkem bude v případě dodávky s dobírkou poukázána dopravcem bezhotovostním převodem na účet Odběratele, který uvede v objednávce. Zadané bankovní spojení bude sděleno dopravci, který provede inkaso od konečného zákazníka. Odběratel akceptací těchto VOP zmocňuje Dodavatele k převzetí peněžních prostředků od konečného zákazníka a svoluje, aby převzetí a zaslání peněžních prostředků bylo za Dodavatele provedeno třetí osobou – dopravcem.

 8. Pro případ, kdy Odběratel uvede chybné bankovní spojení, spočívající zejména v nesprávně uvedeném čísle bankovního účtu nebo špatně uvedeném formátu čísla účtu, není Dodavatel odpovědný za škodu, která tím může Odběrateli vzniknout. Je však povinen vynaložit veškerou součinnost spojenou s nápravou vzniklého závadného stavu. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a dopravcem bude podrobněji upravovat postup při inkasu ceny Produktů od konečného zákazníka a zaslání přijatých peněžních prostředků Odběrateli. Nezaslání peněžních prostředků dopravcem na účet Odběratele neznamená zánik nebo změnu závazku Odběratele zaplatit Dodavateli cenu Produktů dodaných konečnému zákazníkovi.

 9. Odběratel je povinen upozornit konečného zákazníka na skutečnost, že Produkty objednané u Odběratele mu budou dodány třetí osobou – Dodavatelem.

 10. Přímé dodávky Produktů mohou být též realizovány prostřednictvím internetových obchodů provozovaných Dodavatelem na webových adresách www.bfap-store.cz (Produkty na těchto portálech objednává přímo konečný zákazník Odběratele), případně na dalších portálech, které budou Dodavatelem zřízeny. Na žádost Odběratele provede Dodavatel výmaz Odběratele ze seznamu dodavatelů na výše uvedených webových adresách.

 

XIV. Vlastnické právo, nebezpečí škody na Produktech

 1. Vlastnické právo k Produktům přechází na Odběratele až okamžikem úplného zaplacení ceny Produktů. Bez ohledu na existenci sjednané výhrady vlastnického práva se smluvní strany dohodly, že Odběratel je oprávněn k dalšímu nakládání s Produkty za běžných obchodních podmínek v rámci svého předmětu podnikání. Právo Odběratele nakládat s Produkty s výhradou vlastnického práva zaniká (i) dnem rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku ve smyslu ust. § 182/2006 Sb. v platném znění, (ii) dnem, kdy budou vůči Odběrateli uplatněny jakékoliv nároky věřitelů dle pravomocných rozhodnutí soudů či jiných orgánů či institucí.

 2. Odběratel není oprávněn ke zřízení zástavního práva či jiného zajišťovacího práva k Produktům, na kterém vázne výhrada vlastnického práva.

 3. Na výzvu Dodavatele se Odběratel zavazuje neprodleně stvrdit existenci výhrady vlastnického práva ve formě veřejné listiny, popřípadě zajistit úřední ověření podpisu těchto VOP či jiné dohody o existenci výhrady vlastnického práva předložené Dodavatelem. Pokud tak Odběratel neučiní, je Dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky Produktů. V případě, že vůči Odběrateli budou uplatněny jakékoliv nároky věřitelů, zavazuje se Odběratel informovat věřitele o existenci výhrady vlastnického práva.

 4. V případě, že Odběratel nezaplatí částku odpovídající vyúčtované kupní ceně ani do 10 dnů po splatnosti příslušné faktury, je Dodavatel oprávněn k odebrání Odběratelem dosud neprodaných Produktů nacházejících se přímo v obchodních či skladových prostorách Odběratele. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost při této realizaci výhrady vlastnického práva, umožnit mu vstup do svých prostor a předat mu dosud neprodané Produkty, na nichž vázne výhrada vlastnického práva.

 5. Nebezpečí škody na Produktech přechází na Odběratele dnem jejich odevzdání Odběrateli nebo v případě, že je pro dodání Produktů dohodnuta dodací doložka dle INCOTERMS 2010, pak přechází nebezpečí škody v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky.

 

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel a Odběratel prohlašují, že k datu účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. „GDPR“), tj. počínaje dnem 25.05.2018: (i) zajistí řádnou implementaci všech opatření v souladu s požadavky GDPR za účelem ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů, (ii) budou řídit bezpečnostní rizika tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osobních údajů, (iii) zajistí výkon práv subjektů osobních údajů tak, jak je vyžadováno GDPR a ostatními platnými zákony ČR. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů budou předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem (jako zpracovatelem osobních údajů) a Odběratelem (jako správcem osobních údajů). V souvislosti s GDPR zveřejní Dodavatel na svých webových stránkách www.bfap-store.cz informace o zásadách zpracování osobních údajů (viz. informační povinnost dle GDPR); Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito zásadami Dodavatele a splnit informační povinnost vůči svým zákazníkům (odběratelům).

 2. Všechny spory vzniklé mezi Dodavatelem a Odběratelem, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Dodavatele.

 3. Právní vztahy vznikající mezi Dodavatelem a Odběratelem z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve smlouvách či v těchto VOP, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 4. VOP jsou zveřejněny na webu Dodavatele www.bfap-store.cz.   

 5. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.11.2020.

 

Obchodní podmínky platné od 4.11.2020 - naleznete zde

BFAP STORE
Rybná 716/24
11000 Staré Město - Praha 1
Česká Republika
IČO: 06609325
DIČ: CZ06609325